Direct contact met Ongediertebestrijding Westland?

We zijn 24/7 bereikbaar voor noodsituaties die om een directe oplossing vragen.

Algemene voorwaarden

Wederpartij: is koper, huurder, opdrachtgever, aanbesteder met wie ongediertebestrijding westland contracteert.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke koop/verkoop, huur/verhuur, overeenkomst tot opdracht en overeenkomst van werk tussen Ongediertebestrijding Westland en wederpartij.

1.2 Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede eventuele Algemene Voorwaarden zijdens wederpartij worden alleen geaccepteerd, indien deze door uitdrukkelijk Ongediertebestrijding Westland schriftelijk bevestigd zijn.

1.3 Door het verstrekken van een opdracht al dan niet tot uitvoering van werkzaamheden, huur/verhuur of verkoop gaat wederpartij met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

1.4 Wanneer wederpartij bij acceptatie of aanbod verwijst naar haar eigen Algemene Voorwaarden, dan worden deze door Ongediertebestrijding Westland nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Ongediertebestrijding Westland zijn herroepelijk en gebaseerd op de bij de aanvrage door wederpartij verstrekte gegevens.

2.2 Indien wederpartij van een aanbieding gebruik wenst te maken, is deze voor Ongediertebestrijding Westland pas bindend wanneer door Ongediertebestrijding Westland een exemplaar van de aanbieding ondertekend retour is ontvangen, dan wel deze door Ongediertebestrijding Westland schriftelijk is bevestigd.

2.3 Eventuele afwijkingen van een aanbieding worden door Ongediertebestrijding Westland slechts schriftelijk geaccepteerd en door Ongediertebestrijding westland schriftelijk bevestigd, bij gebreke waarvan Ongediertebestrijding westland niet aan de afwijking is gebonden.

2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de kosten van een onderzoek en inspectie bij eventuele prijsopgaaf of aanbesteding voor rekening van de wederpartij.

2.5 Indien na het uitbrengen van een offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, waarop Ongediertebestrijding Westland redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, is Ongediertebestrijding Westland bevoegd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook indien deze prijsverhogende omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst voorzien waren.

2.6 Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde BTW en exclusief milieuheffingen en eventuele emballagekosten, deze kunnen apart en tegen kostprijs berekend worden.

2.7 Ongediertebestrijding Westland behoudt zich het recht voor af te wijken van de inhoud van catalogi, folders, brochures, technische specificaties, prijscouranten, websites en verpakkingen e.d., totdat een en ander uitdrukkelijk in een overeenkomst is vastgelegd.

2.8 De in artikel 2.7 genoemde informatie blijft te allen tijde eigendom van Ongediertebestrijding Westland alsmede eventueel uitgebrachte offertes en mogen niet worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ongediertebestrijding Westland.

2.9 Wij behouden ons het auteursrecht ten aanzien van de producten zoals; Verpakkingen, websites, catalogi, folders, brochures, technische specificaties, prijscouranten, normaalbladen, (reclame)teksten e.d.

2.10 Indien de wederpartij een opdracht geheel of gedeeltelijk wijzigt of annuleert behoudt Ongediertebestrijding Westland zich het recht om vergoeding van extra kosten en/of schade met kosten en interesten te vorderen.

Artikel 3: Huur en verhuur

3.1 Een huurovereenkomst afgesloten door Ongediertebestrijding Westland vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet door Ongediertebestrijding Westland is terug ontvangen en door Ongediertebestrijding Westland in orde is bevonden.

3.2 De noodzakelijk kosten van transport, montage en demontage, alsmede eventuele schade ten gevolge van demontage, komen voor rekening van de wederpartij.

3.3 Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig bestemming en doel. Wederpartij is derhalve verplicht het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de bedieningsinstructies.

3.4 Wederpartij verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huurovereenkomst weer aan Ongediertebestrijding Westland ter beschikking te stellen en af te leveren, een en ander behoudens normale slijtage, zulks ter beoordeling van Ongediertebestrijding Westland.

3.5 De kosten voor onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van wederpartij.

3.6 Eventuele storingen worden, indien mogelijk, door Ongediertebestrijding Westland ter plaatse gerepareerd voor rekening van de wederpartij, tenzij een en ander het gevolg is van normale slijtage of van een gebrek in het gehuurde zelf. (garantiebepalingen)

3.7 Iedere vervreemding of bezwaring van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ongediertebestrijding Westland verboden.

3.8 Door Ongediertebestrijding Westland wordt het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te laten controleren. Wederpartij verplicht zich reeds nu hieraan steeds zijn medewerking te verlenen en daartoe onherroepelijke volmachten aan Ongediertebestrijding Westland te verlenen en het gehuurde niet te vervoeren naar een andere plaats zonder uitdrukkelijke toestemming van Ongediertebestrijding Westland.

3.9 Wederpartij dient Ongediertebestrijding Westland onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging op zijn/haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn/haar faillissement, surséance van betaling,
(voorlopige toepassing van de) Wettelijke regeling schuldsanering natuurlijke personen en is verplicht steeds de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Ongediertebestrijding Westland bestaande (huur)overeenkomsten.

3.10 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst door wat voor oorzaak dan ook verloren of beschadigd raakt, dient wederpartij Ongediertebestrijding Westland direct daarvan op de hoogte te brengen en is wederpartij gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding te voldoen. Wanneer in dit verband sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan is wederpartij verplicht zich onverwijld te wenden tot de bevoegde autoriteiten, teneinde aangifte van het strafbaar feit te doen.

3.11 Indien terzake van de uitvoering van de overeenkomst transportkosten moeten worden gemaakt, dan zijn deze voor risico en rekening van de wederpartij. Wederpartij is derhalve verplicht zorg te dragen voor een adequate verzekering van de vervoerde goederen.

Artikel 4: Uitvoering en meer en minder werk

4.1 Alle kosten die Ongediertebestrijding Westland moet maken omdat Ongediertebestrijding Westland door wederpartij niet in staat wordt gesteld aan de opgedragen werkzaamheden uitvoering te geven, worden bij wederpartij in rekening gebracht en dienen door wederpartij te worden gedragen. Ook wanneer de uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de wederpartij ligt zal deze de ontstane schade aan Ongediertebestrijding Westland vergoeden. Bovendien is wederpartij verplicht de werkzaamheden op een ander tijdstip alsnog door Ongediertebestrijding Westland te laten uitvoeren op voorwaarden en concessies zoals omschreven in de aanbieding dan wel, op een later tijdstip, schriftelijk aangegeven door Ongediertebestrijding Westland.

4.2 Meer- en minderwerk zullen bij het einde van de werkzaamheden naar billijkheid door Ongediertebestrijding Westland worden verrekend.

4.3 Tot meerwerk behoren alle werkzaamheden en leveringen welke niet onder de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen en desalniettemin door wederpartij van Ongediertebestrijding Westland worden verlangd.

Artikel 5: Levering en uitvoering

5.1 Alle leveringen geschieden Franco aan het opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Het transportrisico blijft steeds voor rekening van wederpartij. Alle kosten die voortvloeien uit het transport zijn voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij zal tevens zorgdragen voor een adequate verzekering van de vervoerde goederen.

5.3 Indien een overeenkomst tot opdracht of aanneming van werk is aangegaan, zullen medewerkers van Ongediertebestrijding Westland producten en/of preparaten afkomstig van Ongediertebestrijding Westland bij wederpartij verspreiden en/of verspuiten op de wijze en met frequentie als overeengekomen.

5.4 Voor het verrichten van werkzaamheden zal de (daarvoor geoffreerde) prijs in rekening worden gebracht. Deze prijs zal worden verhoogd indien en voor zover redelijk is met hetgeen op grond van toepasselijke overheidsmaatregelen is toegestaan. Bij het ontbreken hiervan zal de prijs die is vastgesteld in een overeenkomst worden verhoogd met een percentage gelijk aan de stijging van het CBS inflatiecijfer.

5.5 De werkzaamheden worden uitgevoerd op de wijze en op het tijdstip als overeengekomen in de aanbieding, dit zal geschieden door of onder direct toezicht van gediplomeerd personeel. Wederpartij zal zorgdragen dat alle aanwijzing van Ongediertebestrijding Westland die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan worden opgevolgd.

5.6 Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het uitvoerend personeel van Ongediertebestrijding Westland de overeengekomen werkzaamheden na aankomst direct kan uitvoeren. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, locaties, terreinen e.d. Wanneer door toedoen van wederpartij wachttijd ontstaat, heeft Ongediertebestrijding Westland het recht de kosten die hieruit voortvloeien aan de wederpartij te berekenen.

5.7 Wederpartij is verplicht zonodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos aan Ongediertebestrijding Westland ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.


5.8 Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft wederpartij niet van zijn verplichtingen de overeengekomen prijs aan Ongediertebestrijding Westland te voldoen, Tevens ontheft dit wederpartij niet van haar verplichtingen die overeengekomen zijn in de aanbieding, aanneming of opdrachtbevestiging. Bovendien verliest wederpartij met bovenstaande weigering alle recht op eventuele garantiebepalingen die aangegeven zijn in de overeenkomst.

Artikel 6: Betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur is vermeld, in welk geval die termijn tussen partijen als overeengekomen geldt.

6.2 Ongediertebestrijding Westland behoudt zich te allen tijden het recht voor de uitvoering van de overeenkomst of een deel ervan, contante betaling of vooruitbetaling te verlangen.

6.3 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen is verrekening door wederpartij op geen enkele manier of wijze toegestaan. Eventuele creditnota’s dienen zoveel mogelijk te worden verrekend met de factuur waarop ze betrekking hebben.

6.4 Bij overschrijding van de onder art. 6.1 genoemde betalingstermijn, is wederpartij rechtswege jegens Ongediertebestrijding Westland in verzuim, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. Alsdan is wederpartij naast hoofdsom en opgelegde administratiekosten, tevens incassokosten en binnen- en buitengerechtelijke kosten aan Ongediertebestrijding Westland verschuldigd.

Tevens behoudt Ongediertebestrijding Westland zich het recht voor om 2% rente per maand te berekenen over het gehele openstaande bedrag, te verrekenen vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening.

6.5 Alle kosten, zowel binnen alsmede buitengerechtelijke (incasso)kosten. (zoals Honorarium, advocaat, procureurs salaris, griffierechten en deurwaarderskosten, etc. etc) deze laatste ten bedrage van minimaal 15% van de onbetaald gebleven vordering met een minimum van € 750,- excl. BTW, alsmede de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage of verzoek tot surséance van betaling van wederpartij, zijn geheel voor rekening van wederpartij.

6.6 Bij een betalingsachterstand van tenminste 3 maanden, behoudt Ongediertebestrijding Westland zich het recht om nog te leveren diensten, goederen dan wel werkzaamheden op te schorten, zonder dat hierdoor de contractduur van overeenkomsten alsmede de hieraan verbonden aansprakelijkheden en verplichtingen van wederpartij komen te vervallen.

6.7 Hoewel steeds zal worden getracht een opgegeven leveringstermijn te handhaven, gelden deze altijd bij benadering. Bij overschrijding van termijnen van (op)levering aanvaardt Ongediertebestrijding Westland geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voor wederpartij voortvloeiende schade.

6.8 Door wederpartij aan Ongediertebestrijding Westland gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten en rente en daarna op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Ongediertebestrijding Westland aan wederpartij verkochte goederen blijven eigendom van Ongediertebestrijding Westland, indien; A. Ongediertebestrijding Westland terzake van geleverde of nog te leveren goederen van wederpartij nog iets te vorderen heeft, of B. Ongediertebestrijding Westland terzake van door haar of in opdracht van haar verrichte werkzaamheden van wederpartij nog iets te vorderen heeft, of C. Ongediertebestrijding Westland terzake van tekortschieten aan de zijde van wederpartij nog iets te vorderen heeft.

7.2 Wederpartij is op eerste verzoek van Ongediertebestrijding Westland gehouden alle aan Ongediertebestrijding Westland toebehorende goederen voor haar beschikbaar te houden en aan Ongediertebestrijding Westland af te geven. In dit verband machtigt koper verkoper alle ruimtes te betreden waarin de door Ongediertebestrijding Westland geleverde goederen zich bevinden of zijn opgeslagen, zodat Ongediertebestrijding Westland tot feitelijke terugname van haar eigendommen in staat is. Het is wederpartij verboden de in eigendom van Ongediertebestrijding Westland toebehorende goederen aan derden te verkopen en/of te leveren, behoudens schriftelijke toestemming van Ongediertebestrijding Westland.

Artikel 8: Kennisgevingen

8.1 Onder kennisgeving wordt verstaan een aangetekend schrijven van wederpartij, inhoudende dat de gekochte of gehuurde goederen of geleverde diensten niet aan de door partij gesloten overeenkomst beantwoorden.

8.2 Kennisgevingen dienen te geschieden binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen of na het verrichten van de werkzaamheden.

8.3 Indien de door Ongediertebestrijding Westland geleverde goederen zijn gebruikt en/of verbruikt vervalt het recht van kennisgeving.

8.4 Zolang op een kennisgeving door Ongediertebestrijding Westland niet is beslist, is wederpartij gehouden aan al zijn/haar verplichtingen te voldoen.

8.5 Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Ongediertebestrijding Westland worden door Ongediertebestrijding Westland niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Bij overmacht heeft Ongediertebestrijding Westland de keuze hetzij de termijn van aflevering der goederen met de duur van overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat Ongediertebestrijding Westland in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding aan wederpartij.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Ongediertebestrijding Westland onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en/of onmogelijk maakt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens grove nalatigheid of opzet aan de zijde Ongediertebestrijding Westland, is Ongediertebestrijding Westland jegens wederpartij op generlei wijze aansprakelijk voor schade terzake van leveringen of verhuur of een andere door Ongediertebestrijding Westland verrichte werkzaamheid ten behoeve van wederpartij.

10.2 Ongediertebestrijding Westland is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door Ongediertebestrijding Westland gebruikte materialen en/of preparaten. Ongediertebestrijding Westland is derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van materiele en/of immateriële schade, door welke oorzaak ook bij wederpartij en/of derden ontstaan, door verkochte of verhuurde goederen en/of door Ongediertebestrijding Westland verrichte werkzaamheden.

10.3 Ook terzake van gevolgschade is Ongediertebestrijding Westland op geen enkele wijze aansprakelijk en zal wederpartij Ongediertebestrijding Westland te dier zake zowel buiten als in rechte volledig vrijwaren.

10.4 Ongediertebestrijding Westland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onrechtmatig of onkundig handelen of gedragingen van personen die bij Ongediertebestrijding Westland in dienst zijn Ongediertebestrijding Westland aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen en/of gedragingen van door Ongediertebestrijding Westland ingeschakelde/ ingehuurde hulppersonen of van personen die in dienst zijn van vorenbedoelde hulppersonen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Ongediertebestrijding Westland op geen enkele wijze gebonden aan afspraken die met haar ondergeschikte werknemers of (werknemers van) haar hulppersonen worden gemaakt.

10.5 Mocht onverhoopt in een juridische procedure bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak worden bepaald dat een uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van één der voorgaande bepalingen niet mogelijk is, dan wordt de aansprakelijkheid van Ongediertebestrijding Westland te allen tijde gemaximeerd tot het aan wederpartij ter zake van de overeenkomst in rekening gebrachte factuurbedrag.

10.6 Mededelingen door Ongediertebestrijding Westland of personen in dienst van Ongediertebestrijding Westland betreffende de verrichte werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin en de eigenschappen van de gebruikte middelen gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn afgegeven. Ongediertebestrijding Westland zal zich te allen tijde inspannen om (bestrijdings)werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Ongediertebestrijding Westland zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 11: Annuleringen en opzeggingen

11.1 Bij tussentijdse annulering van een overeenkomst door wederpartij ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Ongediertebestrijding Westland bevoegd aan wederpartij alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een boete ter hoogte van 35% van het bedrag dat met de gehele looptijd van de overeenkomst is gemoeid, onverminderd het recht van Ongediertebestrijding Westland om volledige schadevergoeding van wederpartij te vorderen.

11.2 Contractovereenkomsten (waaronder service- overeenkomsten en/of huur overeenkomsten alsmede onderhoudscontracten) worden aangegaan voor de in de betreffende overeenkomst opgenomen bepaalde periode. Na het verstrijken van deze periode wordt het contract geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor een periode van telkens 1 jaar. Opzegging is slechts mogelijk tegen de einddatum van de bepaalde periode waarbij een opzegtermijn van ten minste 3 maanden in acht genomen dient te worden. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk en bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 12: Ontbinding

12.1 Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk haar./ zijn verbintenissen jegens Ongediertebestrijding Westland nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, (voorlopige toepassing van de ) wettelijke regeling schuldsanering natuurlijke personen, liquidatie van het bedrijf van wederpartij, alsmede in het geval van overdracht van het bedrijf van wederpartij, verkeert hij/zij jegens Ongediertebestrijding Westland van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

12.2 Ongediertebestrijding Westland is alsdan bevoegd de bestaande overeenkomsten tussen Ongediertebestrijding Westland en wederpartij, voor zover deze nog niet geheel of ten dele zijn uitgevoerd, te ontbinden en van wederpartij algehele betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoedingen van schaden, kosten en rente te vorderen.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 Op alle door Ongediertebestrijding Westland aangegane overeenkomsten is Uitsluiten Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen welke onverhoopt terzake daarvan of naar aanleiding hiervan mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad, voor zover niet uit een bepaling van dwingend Recht van de Nederlandse Wet voortvloeit, dat een andere Rechter terzake competentie heeft.

Artikel 14: Deponering

14.1 Deze Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Naaldwijk onder nummer: 39073446. Afzonderlijke exemplaren zijn op eerste verzoek kosteloos te verkrijgen bij ons kantoor.